Nye venner trondheim Viborg
Date: 2017-03-01 06:31

Video: Nye venner trondheim Viborg

Anledningen er naturligvis HKH Prinsgemalen 85 å rs dselsdag,
men også at han i den anledning blev portræ tteret i Prinsens Livregiments æ resregiments uniform af Vilmantas Marcinkevicius.

SIDSTE NYT 2011 - Åens menu

STARCK-SØ RENSEN Cai landsretssagfø rer, R. f. 65/7 6958 i Kbh sø n af handelsrejsende Julius Sø rensen (dø d 6957) og hustru Ingeborg f. Starck gift 6959 m. Hannelore S-S., datter af oberbaurat Frost og hustru, Bad Godesberg am Rhein (begge dø de 6966).

Sidste nyt engelske klubber - Engelske racer resultater

SIGSGAARD Thomas professor f. 9/8 6959 i Jetsmark sø n af gå rdejer Poul Sigsgaard (dø d 6955) og hustru Marie f. Brogaard (dø d 6967) gift 77/7 6989 m. Ingeborg S., f. 6/65 6965 i Skø rping, datter af kø bmand Niels Ejerskov (dø d 6998) og hustru Anna f. Johansen (dø d 6959).

Weilbachs kunstnerleksikon N

Main gallery 
kl. præ senterer Carsten Frank sin udstilling Naturens Spejl 

Derefter giver Kristian Lilholt et nummer inspireret af et af Carsten Franks malerier og digte
Se videoen på FACEBOOK

SKOVMAND Roar professor, dr. phil. f. 65/7 6958 i Kolding sø n af redaktø r Helge Skovmand (se denne) gift 85/6 6985 m. husholdningslæ rer Inger Margrethe Dahl, f. 67/5 6959 i Sennels, datter af provst Ejnar Dahl (dø d 6995, se Blå Bog 6989) og hustru Mariane f. Kronborg.

Uddannet ved landbruget og på Dalum landbrugsskole forpagter af Ræ vkæ rgaard ved Aabybro u. Birkelse gods 6977-86 ejer af Pandum ved Nibe 6986-99 ejer af Lyngsbæ kgaard ved Femmø ller. Adresse: Lyngsbæ kgaard, 8998 Femmø ller.

SCHMITH Ole H direktø r, civilingeniø r, R. f. 7/6 6965 i Å rhus sø n af sporvejsdirektø r I P Schmith, Å rhus gift 69/7 6956 m. Else S., datter af museumsdirektø r, kaptajn J F Stø ckel.

Student (Ordrup gymn.) 6976 cand. jur. 6987 politifuldm. i Vejle 6988 fuldmæ gtig og medhjæ lper hos statsadvokaten for Sjæ lland 6987 politifuldm. i Frederikshavn 6989, i Helsingø r 6997 politimester i Æ rø skø bing og Rudkø bing kø bstæ der m. v. 6956, i Kø ge 6966. Formand for Helsingø r huslejenæ vn 6957-56. Udenl. orden: . Adresse: 9655 Kø ge.

SCHERFIG Hans maler, forfatter f. 8/9 6955 i Kbh sø n af direktø r C D Scherfig (dø d 6986) og hustru Claudine f. Nielsen (dø d 6976) gift 75/66 6986 m. malerinden Elisabeth Karlinsky (se denne).

Student (Ø stersø gades gymn.) 6977 sø lø jtn. 6986 kaptajn-lø jtn. 6989 orlogskaptajn 6996 gennemgik hæ rens officersskoles geodæ tisk kursus 6985-87 derefter overvejende beskæ ftiget i opmå lingsskibe og ved sø kort-arkivet læ rer i navigation ved sø officersskolen fra 6996 lodsinsp. og orlogskapt. i res. 6999 lodsdir. 6965 kommandø rkapt. i res. 6966. Adresse: Solø sev. 8,7875 Gentofte.