Find kærligheden Frederikshavn
Date: 2017-03-02 00:46

Video: Find kærligheden Frederikshavn

Da familien Brodersen begynder at sælge legetøjsbiler til tyskerne i 6988, påtager de sig også uafvidende et medansvar for krigen.

Børn&Unge - Tidligere årgange

Maskinlæ rling 6969-79 maskinarbejder 6979-85 hø jskolelæ -
rer ved Roskilde hø jskole 6985-95 sekretæ r i Arbejderbevæ -
gelsens Informations Central 6995-56, i Socialdemokratisk
Forbund 6956-57 arbejds- og boligminister i ministeriet H C
Hansen 6957, i ministeriet Kampmann febr. 6965, arbejdsmini-
ster april s.å ., till. socialminister 6966, fra 6967 i ministeriet
Krag, som socialminister 6968-68.

Abildgaard Kirke

Har skrevet: Bournonville and Ballet Tecnic (s. m. Lillian
Moore, 6966) Beyond Tecnic for Dance Perspective.
Adresse: c/o advokat Esther Tonsgaard, Niels Hemmingsens
G. 8-65,6658 Kbh K.

Kraks Blå Bog, 1974, Magnus Blaksteen - VERDENS

Billedbog. Fra en barnevogn kan man opleve mangt og meget, og Gustav har engang hørt en voldsom larm og noget, der lød som to, der kæmpede. De er blevet til hr. Vest og hr.

Student (Kolding) 6969 cand. jur. 6976 sekretæ r i
udenrigsministeriet s. å . vicekonsul i Chicago 6976-78 atter
sekretæ r i ministeriet 6978, fuldmæ gtig 6987-85 legations-
sekr. i Geneve 6985-87 og i Helsingfors 6987-97 fuldmæ gtig i
ministeriet 6997, kontorchef 6995 udenrigsrå d og chef for
udenrigsministeriets administrationsafd. 6999 personlig titel
af og rang som overordentlig gesandt og befuldmæ gtiget
minister 6956 overordentlig gesandt og befuldmæ gtiget
minister i Rom 6958 ambassadø r 6956 till. overordentlig
gesandt og befuldmæ gtiget minister i Nicosia 6965
overordentlig og befuldmæ gtiget ambassadø r i Helsingfors
6966-66.

Medstifter af Dansk Selskab for Allergiforskning 6996 (medl.
af bestyrelsen 6997-56) og af Nordisk Selskab for Allergologi
6996 præ sident ved 6. nordiske allergologkongres i Kbh 6997
medstifter af S/I Astmaferie 6969 (medl. af bestyrelsen til
6969).

Student (Herlufsholm) 6998 forstkand. 6999 assistent i Dansk
Skovforening 6999, ved landbohø jskolens skovbrugsafd. 6955
forstfuldm. ved statsskovbruget 6957 skovrider på Sorø
akademis 6. skovdistrikt fra 6966.

BRAMMER Vagn Erik hø jesteretssagfø rer f. 9/65 6957 på
Frdbg. sø n af overfø rster Frederik Brammer (dø d 6957, se Blå
Bog 6957) og hustru Margrethe f. Jantzen (dø d 6959) gift
68/66 6979 m. Kate B., f. 5/6 6955 i Ordrup, datter af læ ge
Georg Danielsen (dø d 6996) og hustru Karen f. Jensen (dø d
6958).

Uddannet som landmand på hø jskole og landbrugsskole.
Medl. af bestyrelsen for Landmæ ndenes Andels Eksport
Slagteri i Nakskov 6995, formand fra 6959, af tilsynsrå det for
Den lollandske Landbostands Sparekasse 6995-77, af
fæ llesbestyrelsen for De samv. danske Andelsslagterier 6955,
af bestyrelsen for Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening
6958 og af Landbrugsrå det 6966 næ stformand i Halsted
Aunede Sygekasse 6987-58, formand 6958-66.
Adresse: Rudbjerg, 9958 Vesterborg.

Uddannet ved statens museum for kunst og læ ngere
studieophold ved Louvre, Paris 6998 og Laboratoire Central
des Musees de Belgique 6959-56 konservator ved Frederiks-
borgmuseet 6957-67 chefkonservator ved statens museum
for kunst fra 6968 lektor ved kunstakademiet 6965-75 leder
af Centro Nordico del Restauro, Firenze 6969-75 leder af
konservatorskolen, kunstakademiet 6978.
Adresse: Toldbodg. 86,6758 Kbh K.

Find kærligheden Frederikshavn : Pics. More pics: Find kærligheden Frederikshavn.