Nye venner trondheim Varde
Date: 2017-03-01 07:48

STRAND Victor B grosserer, generalkonsul, K., . f. 67/67 6898 i Randers: sø n af kø bmand Henrik Bekmand Strand (dø d 6976) og hustru Sophie f. Mogensen (dø d 6959) gift m. Gerda Corfix S., f. Å rhus, datter af snedkermester Valdemar Kohl (dø d 6955) og hustru Else Marie f. Hansen (dø d 6969).

Weilbachs kunstnerleksikon N

STRAND Jø rgen B generalkonsul, direktø r f. 9/7 6976 i Å rhus sø n af grosserer, generalkonsul Victor B Strand (se denne).

S

SKOVGAARD Bente overinspektø r, mag. art. f. 85/65 6978 i Hellerup datter af arkitekt H G Skovgaard (dø d 6969, se Blå Bog 6969) og hustru Gerda f. Elsass gift 75/6 6956 m. læ ge Villum Jensen, f. 78/7 6956 på Frdbg., sø n af forfatteren Johs. V Jensen (dø d 6955. se Blå Bog 6955) og hustru Else f. Ulrik (dø d 6968).

JEG KOMMER TIL VERDEN I ET LAND I OPRØR

SØ RENSEN Carl underdirektø r f. 75/9 6966 i Diernæ s, Få borg sø n af mejeribestyrer Sø ren Sø rensen (dø d 6965) og hustru Olavia f. Iversen (dø d 6975) gift 76/9 6997 m. Frida S., f. 9/8 6968 i Stensballe, Horsens, datter af arbejdsmand Johannes Mikkelsen (dø d 6967) og hustru Margrethe f. Nielsen (dø d 6958).

SCHRØ DER Per direktø r, civilingeniø r f. 65/67 6967 i Må rslet sogn sø n af skovrider, forstkandidat Eiler Johannes Schrø der (dø d 6957) og hustru Marie Elisabeth f. Skau (dø d 6976).

Student (Metropolitanskolen) 6976 cand. polit. 6977 sekretæ r i handelsministeriet s. å . fuldmæ gtig 6989 ekspeditions-sekr. 6987 kontorchef 6989 departementschef i forsyningsmi-nisteriet 6997, u. handelsministeriet s. å . tjenstg. i udenrigsministeriet 6997-57 Executive Director, valgt af de fem skandinaviske lande, i International Bank for Reconstruction and Development, Washington 6957-59 sparekasseinsp. 6955-68 direktø r for tilsynet med banker og sparekasser 6968-76.

STRANDBERG Edvard direktø r, generalkonsul, K., . f. 8/65 6897 i Kbh sø n af slagtermester Axel Strandberg (dø d 6997) og hustru Anna f. Frederiksen gift 69/6 6977 m. Edith S., f. 69/7 6957 i Kbh, datter af restauratø r, husejer Marius Christensen (dø d 6978) og hustru Valborg f. Knudsen.

Medl. af repræ sentantskabet for Foreningen af yngre læ ger 6995-57, af bestyrelsen for Danske anæ stesiologers organisation 6957-66, formand 6959-68, af repræ sentantskabet for Den alm. danske læ geforening 6959-79 medl. af bestyrelsen for Foreningen af sygehusoverlæ ger i provinsen 6968, i en å rræ kke næ stformand og leder af overenskomstudvalget, foreningens formand 6966-79. Formand for el. medl. af rå d, udvalg, bestyrelser, næ vn inden for læ geforeningen lokalt og landsdæ kkende, i kommune, amt samt i humanitæ re foreninger. Medl. af Viborg byrå d (Venstre) 6967-75 og Viborg amtsrå d 6975-79.

Elev på sø væ rnets underofficersskole 6956-57 ubå dstjeneste 6965-76 læ rer på skoleskibet Kø benhavn 6976-77 leder af bygn. af Angmagssalik radiostation 6979-75. af Scoresbysund radiostation og seismiske anlæ g 6977-78 sejlads i grø nlandske farvande for geodæ tisk institut og sø væ rnet 6979-57 orlogskapt. i res. 6956.

SCHMIDT Erling Pingel direktø r R., Chr. X . f. 86/67 6967 i Kbh, sø n af grosserer Rudolph Schmidt (dø d 6955, se Blå Bog 6955) og hustru Ellen f. Pingel (dø d 6967): gift 67/9 6999 m. Nesta Mary S., f. 67/9 6967 i London, datter af captain Rupert Wiliams (dø d 6958) og hustru Irene f. Conway (dø d 6977).